Služby

ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE

Architektonická štúdia je ťažiskom návrhu a poskytuje jasnú predstavu o tom ako môže vyzerať Váš rodinný dom, o celkovej veľkosti objektu, jeho umiestnení na pozemku, orientácii na svetové strany. Rieši funkčné usporiadanie jednotlivých priestorov, prevádzkové vzťahy a základné zariadenie priestorov. Všetky nami navrhované stavby riešime v súlade s filozofiou trvalo udržateľného rozvoja. Výsledkom architektonickej štúdie je návrh stavby napr. Rodinného domu spracovaný v grafickej forme, ktorý obsahuje výkres situácie stavby na pozemku, pôdorysy všetkých podlaží stavby, schematické rezy a 2D pohľady.

Kombináciou architektonickej štúdie spolu s projektom pre stavebné povolenie navyše od nás získate 3D vizualizáciu objektu

PROJEKTY PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Vypracovávame projekty pre stavebné povolenie všetkých stavebných objektov. Naše projekty sú vypracované v súlade s §9 vyhlášky MŽPSR č.453/2000. Projekty pre stavebné povolenie obsahujú prvky realizačného projektu ako napr. výpisy klampiarskych prvkov, výpisy okien a dverí a základný výkaz výmer hlavných prvkov pre výstavbu hrubej stavby. Vďaka výpisom dokážete jednoducho získať cenové ponuky od jednotlivých dodávateľov a výrobcov výplňových a klampiarskych konštrukcií.

Náš projekt pre stavebné povolenie obsahuje

- Koordinačná situácia s vyznačením jednotlivých stavebných objektov

- Vytyčovacia situácia s osadením stavby na pozemku

- časť Architektúra (Všetky pôdorysy, rezy, 3D zobrazenie objektu, pohľady v mierkach 1:50)

- časť Zdravotechnika (Vodovodná a kanalizačná prípojka + Schém. vnútorné rozvody vody, kanalizácie)

- časť Elektroinštalácie (Prípojka NN napätia, Schém. rozvody elektriny)

- časť Statika (Statický posudok stavby pre SP)

- časť Požiarna Ochrana (Posudok + Odstupové vzdialenosti)

- Projektové hodnotenie stavby (Zatriedenie do energetickej kat.)

REALIZAČNÉ PROJEKTY

Realizačný projekt obsahuje všetky body ako pri stavebnom povolení. Realizačný projekt je veľmi podrobná projektová dokumentácia na základe ktorej je možné vypracovať rozpočet stavby. Tento typ projektových dokumentácií je vhodný pre tých ktorý plánujú stavať pomocou extérnej stavebnej firmy. Väčšinou na základe rozpočtu si môžte vytvárať súťaže a tendre na výber zhotoviteľa stavby.

V rámci realizačného projektu zabezpečujeme:

- Kvalifikovaný stavebný dozor

- Rozpočet stavby

- Krycí list

- Podrobné výkazy a výpisy okenných, dverných, klampiarskych a zámočníckych konštrukcií

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Radi pre pre Vás vybavíme stavebné povolenie. Pokiaľ nechcete strácať čas rôznym povolením k stavbe na úradoch radi Vám ponúkneme naše služby v oblasti inžinieringu. Inžiniering predstavuje zastupovanie klienta pred príslušnými úradmi za cieľom získania stavebného povolenia.

Radi pre Vás zabezpečíme nasledovné:

- Územné rozhodnutie

- Stavebné povolenie

- Kolaudačné rozhodnutie

- Všetky zmluvy potrebné k pripojeniu na inžinierske siete

- Odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

- Zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností

- Výškové a polohové zamerania od geodeta

Za jednotnú cenu si ušetríte množstvo času behaním po úradoch a všetko vybavíte na jednom mieste.

Cena je už vrátane poplatkov na úradoch

od 250